rozvod

Citové vydieranie pred rozvodom

Citové vydieranie pred rozvodom

Ak jeden z manželov dospeje k rozhodnutiu, že už nechce v manželstve zotrvať a svoju budúcnosť už nespája s tým druhým, stáva sa, že odvrhnutý partner je ochotný použiť akékoľvek praktiky na to, aby tomu zabránil. K jednej z nich patrí aj citové vydieranie.

Ak ma opustíš, niečo si urobím

Niekedy to býva vyhrážanie sa ublížením sebe alebo deťom, v iných prípadoch aj ublížením partnerovi. Najčastejšie však ten, kto nechce z manželstva odísť, upadá do role obete. Rola obete je skrytá agresívna technika, pri ktorej jeden z partnerov zámerne vchádza do úlohy slabého, bezmocného, nešťastného a utrápeného človeka, ktorý si bez toho druhého nevie predstaviť svoj život a fungovanie v ňom. Hovorí o tom nielen svojmu partnerovi, ale aj blízkemu okoliu a necháva sa ľutovať, aby on vyzeral ako obeť a ten druhý ako odľud. Skrytá agresivita takéhoto správania spočíva najmä v tom, že sa proti tomu nevieme nijako brániť. Veď ako sa ubránime „obeti“?

Nikto nemá právo vydierať nás

Ak sme dostatočne dospelí a vieme sa jeden druhému vyrozprávať z toho, čo nás trápi a necháme sa hoci aj poľutovať, je to úplne v poriadku. Ale ak vstúpime do role obete a myslíme si, že tým toho druhého ovplyvníme a nerozvedie sa s nami, je to veľký omyl, pretože takýmto správaním sa mu ešte viac odcudzíme a bude pred nami unikať. Je potrebné si uvedomiť, že nemáme žiadne právo partnera citovo vydierať, rovnako ako on nemá právo vydierať nás. Náš život patrí iba nám, nikomu inému. A ak sme dali dostatočné množstvo šancí na nápravu počas existujúceho manželstva a k náprave zo strany partnera neprišlo, žiadne vydieranie tomu pomôcť nemôže. Práve naopak.

Citové vydieranie pred rozvodom

Postup pri rozvode

Postup pri rozvode

Manželia, ktorí sa rozhodli, že chcú svoj vzťah ukončiť rozvodom, sa so svojou žiadosťou musia obrátiť na súd. Na viacerých internetových stránkach je možné nájsť vzor žiadosti o rozvod, ale kým ju vypíšete a pošlete, je vhodné vopred sa dohodnúť na podmienkach ukončenia manželstva, najmä ak máte spoločné deti.

Dohoda o mediácii pri rozvode

Mediátor nemôže manželov rozviesť, ale môže im byť nápomocný pri dohode o tom, komu by mali byť deti zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške by malo byť výživné, kedy a ako často sa budú deti stretávať s druhým rodičom či s jeho blízkou rodinou, kto a v akej výške bude prispievať na záujmové krúžky či náklady na dovolenky dieťaťa. To všetko môže obsahovať mediačná dohoda, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti o rozvod spolu s ostatnými potrebnými prílohami (sobášny list, rodné listy spoločných maloletých detí, potvrdenie zo školy, ktorú navštevujú, príp. potvrdenie o príjmoch obidvoch manželov kvôli výživnému).

Aj takouto vzájomnou dohodou predídete tomu, aby vás sociálna kuratela ohlásila na konzultáciu spolu s vašimi deťmi. Sociálny pracovník v takomto prípade ohlási na rozhovor iba vás a vášho manžela / manželku, a to v záujme čo najlepšej ochrany dieťaťa po rozvode.

Ako dlho trvá rozvod?

Až na základe správy z takéhoto rozhovoru vám pošle súd termín prvého pojednávania. V prípade, že manželstvo bolo bezdetné, sa sociálna kuratela do problému neangažuje. Rozvod manželstva, na ktorom sa obidvaja manželia dohodli, trvá približne tri mesiace, aj keď zákon neustanovuje súdu žiadnu lehotu, v ktorej musí manželstvo rozviesť. Ak manželia dohodnutí nie sú, môže rozvod trvať oveľa dlhšie, niekedy aj tri roky.

Postup pri rozvode

Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora

Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora

Manželov môže podľa našej súčasnej legislatívy rozviesť iba súd. Avšak rozvod nie je len o pečiatke zo súdu, ale týka sa aj starostlivosti o deti, výživného, bývania, spoločného majetku a v neposlednom rade aj emócií, ktoré bývajú často dosť vyhrotené.

Starostlivosť o deti a delenie majetku po rozvode

Mediácia pomáha pri dohode manželov o tom, či budú vychovávať deti v spoločnej, striedavej či výhradnej starostlivosti, či a v akej výške bude ktorý partner finančne prispievať na deti v súlade s vyživovacou povinnosťou, ako rozdeliť bezpodielové vlastníctvo, spoluvlastníctvo či podielové vlastníctvo manželov, a tiež ako zabezpečiť čo najprijateľnejšie podmienky pre obidvoch manželov pred, počas a po rozvode.

Komunikácia pred rozvodom

Mediácia je tiež veľmi vhodným riešením pre zabezpečenie optimálnej komunikácie medzi manželmi, pretože bez mediátora sa často stáva, že rozvod sa časovo naťahuje práve preto, že medzi manželmi z dôvodu odcudzenej komunikácie už nevie prísť k vzájomnej dohode. Navyše, ten z manželov, ktorý s rozvodom nie je úplne zmierený, často zámerne akúkoľvek dohodu bojkotuje.

Ako predísť rozvodu

Dôležité ale je vedieť aj to, že ak manželia začnú prvé väčšie nezhody vo vzťahu riešiť hneď ako sa vyskytnú, môžu rozvodu predísť. V tomto ohľade je vhodné osloviť partnerského mediátora už vtedy, keď partneri zistia, že nie je v ich silách svoje spoločné problémy vyriešiť „doma“. Partnerská mediácia môže byť práve tým prostriedkom, ktorý vzťah zachráni a odvráti rozvod.

Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora